Archive of positive answers for accommodation

بزرگترین آرشیو مستندات پاسخ های مثبت انواع اقامت گرجستان

اخذ اقامت گرجستان به صورت حضوری و آنلاین

در مورد هر کدام از پاسخ های مثبت با اشاره به کد انتهایی درخواست (در هر عکس) می توانید در صورت رضایت شخص، اطلاعات پاسخ مثبت را مشاهده کنید

 

برای بزرگنمایی هر عکس روی عکس کلیک/لمس کنید

 

⚜️اقامت مثبت شماره 1⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 22.05.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 22.06.2020
تاریخ امروز 22.06.2020

 

⚜️اقامت مثبت شماره 2⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 20 روزه
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 03.06.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 23.06.2020
تاریخ امروز 23.06.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 3⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه
بدون تحویل گرفتن کارت در سال پیش
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 25.05.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 24.06.2020
تاریخ امروز 24.06.2020

 

⚜️اقامت مثبت شماره 4⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک 70.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 01.06.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 01.07.2020
تاریخ امروز 01.07.2020

 

⚜️اقامت مثبت شماره 5⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک 75.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
اضافه کردن سوپیشینه چند روز قبل جواب
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 02.06.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 02.07.2020
تاریخ امروز 02.07.2020

 

⚜️اقامت مثبت شماره 6⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 17.06.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 17.07.2020
تاریخ امروز 17.07.2020

 

⚜️اقامت مثبت شماره 7⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 26.06.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 27.07.2020
تاریخ امروز 27.07.2020

 

⚜️اقامت مثبت شماره 8⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 30.06.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 30.07.2020
تاریخ امروز 30.07.2020

 

⚜️اقامت مثبت شماره 9⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕کارشناسی جدید اضافه شد➕
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 30.06.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 30.07.2020
تاریخ امروز 30.07.2020

 

⚜️اقامت مثبت شماره 10⚜️
تمدید اقامت ( تحصیلی )
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه
➕اضافه نمودن تایید مدارک وزارت امور خارجه چند روز قبل از پاسخ مثبت➕
✅تاریخ درخواست 01.07.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 31.07.2020
تاریخ امروز 31.07.2020

 

⚜️اقامت/ویزا مثبت شماره 11⚜️
وقت اضافه قانونی ( اکستنشن )
 30 روز ویزای اکستنشن
درخواست 4 روزه
✅تاریخ درخواست 23.07.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 05.08.2020
تاریخ امروز 05.08.2020

 

⚜️اقامت/ویزا مثبت شماره 12⚜️
وقت اضافه قانونی ( اکستنشن )
 28 روز ویزای اکستنشن
درخواست 4 روزه
پاسخ با کمی تاخیر از سمت قارچی
✅تاریخ درخواست 30.06.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 05.08.2020
تاریخ امروز 05.08.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 13⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕کارشناسی جدید اضافه شد➕
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 10.07.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 10.08.2020
تاریخ امروز 10.08.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 14⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک 70.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
 ✅تاریخ درخواست 21.07.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 20.08.2020
تاریخ امروز 20.08.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 15⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
➕سو پیشینه 7 روز قبل اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 23.07.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 24.08.2020
تاریخ امروز 24.08.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 16⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
 ✅تاریخ درخواست 29.07.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 31.08.2020
تاریخ امروز 31.08.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 17⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 30.07.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 31.08.2020
تاریخ امروز 31.08.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 18⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت )
نسبیت همسر ( کارمندی )
 ❌❌❌اقامت مثبت:  3 ساله (2023)❌❌❌
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
✅تاریخ درخواست 12.08.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 11.09.2020
تاریخ امروز 11.09.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 19⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال دوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 11.08.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 10.09.2020
تاریخ امروز 14.09.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 20⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 18.08.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 17.09.2020
تاریخ امروز 23.09.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 21⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 18.08.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 17.09.2020
تاریخ امروز 23.09.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 22⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 10 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 01.10.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 12.10.2020
تاریخ امروز 13.10.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 23⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 10 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 15.10.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 26.10.2020
تاریخ امروز 26.10.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 24⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک 110.000 دلار
تمدید سال دوم
درخواست 10 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 20.10.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 30.10.2020
تاریخ امروز 30.10.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 25⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( دانشجویی )
❌❌❌تمدید تا سال 2025 (5 ساله)❌❌❌
تمدید سال دوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕دانشجو در قرنطینه بودند➕
✅تاریخ درخواست 08.10.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 09.11.2020
تاریخ امروز 10.11.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 26⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 13.10.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 12.11.2020
تاریخ امروز 13.11.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 27⚜️
مدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
 ✅تاریخ درخواست 23.10.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 24.11.2020
تاریخ امروز 24.11.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 28⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 26.10.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 25.11.2020
تاریخ امروز 25.11.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 29⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 26.10.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 25.11.2020
تاریخ امروز 25.11.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 30⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت )
نسبیت فرزند ( کارمندی )
❌❌❌اقامت مثبت:  3 ساله (2023)❌❌❌
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
✅تاریخ درخواست 28.10.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 27.11.2020
تاریخ امروز 27.11.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 31⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( دانشجویی )
تمدید تا سال 2021 (1 ساله)
تمدید سال دوم
درخواست 30 روزه آنلاین
دانشجو ایران هستند
✅تاریخ درخواست 06.11.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 07.12.2020
تاریخ امروز 07.12.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 32⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 10 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 02.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 14.12.2020
تاریخ امروز 14.12.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 33⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( دانشجویی )
❌❌❌تمدید تا سال 2022 (2 ساله)❌❌❌
تمدید سال دوم
درخواست 30 روزه آنلاین
✅تاریخ درخواست 11.11.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 11.12.2020
تاریخ امروز 14.12.2020

⚜️اقامت/ویزا مثبت شماره 34⚜️
وقت اضافه قانونی ( اکستنشن )
 45 روز ویزای اکستنشن کامل
تا تاریخ 7 فوریه 2021
درخواست 3 روزه
پاسخ با کمی تاخیر از سمت قارچی
⚖️بدون هیچگونه اعتراض و دادگاه
✅تاریخ درخواست 04.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 07.12.2020
تاریخ امروز 24.12.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 35⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
رزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 02.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 04.01.2021
تاریخ امروز 04.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 36⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک 100.000 دلار
تمدید سال دوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 02.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 04.01.2021
تاریخ امروز 04.01.2021

⚜️اقامت/ویزا مثبت شماره 37⚜️
وقت اضافه قانونی ( اکستنشن )
 45 روز ویزای اکستنشن کامل
تا تاریخ 17 فوریه 2021
زمان پاسخ درخواست 3 روزه
مخصوص کسانی که می خواهند درخواست اقامت دهند ،نیازمند 40 روز هستند و امکان ورود و خروج ندارند.
⚖️بدون هیچگونه اعتراض،دادگاه،وکیل
به مدت محدود
از این فرصت با کمترین هزینه استفاده کنید.

⚜️اقامت مثبت شماره 38⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت )
نسبیت فرزند ( تحصیلی )
تمدید سال دوم
درخواست 30 روزه آنلاین
✅تاریخ درخواست 07.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 06.01.2021
تاریخ امروز 06.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 39⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال دوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 09.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 08.01.2021
تاریخ امروز 09.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 40⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( دانشجویی )
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
دانشجو در قرنطینه بودند
✅تاریخ درخواست 17.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 18.01.2021
تاریخ امروز 18.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 41⚜️
تمدید اقامت ( دانشجویی )
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه
دانشجو اکستنشن گرفت
✅تاریخ درخواست 21.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 20.01.2021
تاریخ امروز 20.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 42⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 22.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 21.01.2021
تاریخ امروز 21.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 43⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 22.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 21.01.2021
تاریخ امروز 21.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 44⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
 ✅تاریخ درخواست 25.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 25.01.2021
تاریخ امروز 25.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 45⚜️
تمدید اقامت ( دانشجویی )
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه
➕دانشجو اکستنشن گرفت➕
✅تاریخ درخواست 21.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 20.01.2021
تاریخ امروز 25.01.2021


⚜️اقامت مثبت شماره 46⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 20 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
✅تاریخ درخواست 05.01.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 25.01.2021
تاریخ امروز 25.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 47⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( دانشجویی )
❌❌❌تمدید تا سال 2024 (3 ساله)❌❌❌
تمدید سال دوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕دانشجو ایران هستند➕
✅تاریخ درخواست 25.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 25.01.2021
تاریخ امروز 25.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 48⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک نزدیک 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد➕
 ✅تاریخ درخواست 29.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 28.01.2021
تاریخ امروز 28.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 49⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک نزدیک 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
 ✅تاریخ درخواست 29.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 28.01.2021
امروز 28.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 50⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک نزدیک 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 29.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 28.01.2021
امروز 28.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 51⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( دانشجویی )
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
دانشجو در قرنطینه بودند
✅تاریخ درخواست 29.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 28.01.2021
امروز 28.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 52⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( دانشجویی )
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
دانشجو در قرنطینه بودند
✅تاریخ درخواست 29.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 28.01.2021
امروز 28.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 53⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( دانشجویی )
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
دانشجو در قرنطینه بودند
✅تاریخ درخواست 29.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 28.01.2021
امروز 28.01.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 54⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 30.12.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 29.01.2021
امروز 29.01.2021

⚜️اقامت/ویزا مثبت شماره 55⚜️
وقت اضافه قانونی ( اکستنشن )
 45 روز ویزای اکستنشن کامل
تا تاریخ 18 مارچ 2021
زمان پاسخ درخواست 1 روزه
مخصوص کسانی که می خواهند درخواست اقامت دهند ،نیازمند 40 روز هستند و امکان ورود و خروج ندارند.
⚖️بدون هیچگونه اعتراض،دادگاه،وکیل
به مدت محدود
از این فرصت با کمترین هزینه استفاده کنید.
✅تاریخ درخواست 01.02.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 02.02.2021
امروز 02.02.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 56⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
 ✅تاریخ درخواست 20.01.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 19.02.2021
امروز 20.02.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 57⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال دوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 20.01.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 19.02.2021
امروز 20.02.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 58⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
 ✅تاریخ درخواست 22.01.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 22.02.2021
امروز 22.02.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 59⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
شخص در کانادا حضور دارند
➕سند جدید ملک اضافه شد
 ✅تاریخ درخواست 22.01.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 22.02.2021
امروز 22.02.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 60⚜️
تمدید اقامت حضوری ( دانشجویی )
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه حضوری
✅تاریخ درخواست 26.01.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 25.02.2021
امروز 25.02.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 61⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 29.01.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 01.03.2021
امروز 02.03.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 62⚜️
تمدید اقامت حضوری ( دانشجویی )
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه حضوری
✅تاریخ درخواست 28.01.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 01.03.2021
امروز 03.03.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 63⚜️
 اقامت آنلاین ( کارمندی )
گردش مالی شرکت 350.000 لاری
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
❌❌❌مدت 1 سال و 8 ماه تا نوامبر 2022❌❌❌
⚜️با کمترین هزینه ممکن در تفلیس
✅تاریخ درخواست 01.02.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 04.03.2021
امروز 04.03.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 64⚜️
 اقامت آنلاین ( کارمندی )
گردش مالی شرکت 870.000 لاری
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
❌❌❌مدت 1 سال تا مارچ 2022❌❌❌
⚜️با کمترین هزینه ممکن در تفلیس
✅تاریخ درخواست 01.02.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 04.03.2021
امروز 04.03.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 65⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک 45.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
 ✅تاریخ درخواست 01.02.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 04.03.2021
امروز 04.03.2021


⚜️اقامت/ویزا مثبت شماره 66⚜️
وقت اضافه قانونی ( اکستنشن )
 40 روز ویزای اکستنشن کامل
تا تاریخ 13 اپریل 2021
زمان پاسخ درخواست 3 روزه
مخصوص کسانی که می خواهند درخواست اقامت دهند ،نیازمند 40 روز هستند و امکان ورود و خروج ندارند.
یا اشخاصی که به هر دلیلی نیاز به ماندن قانونی دارند.
⚖️بدون هیچگونه اعتراض،دادگاه،وکیل
به مدت محدود
از این فرصت با کمترین هزینه استفاده کنید.
✅تاریخ درخواست 09.03.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 12.03.2021
امروز 12.03.2021


⚜️اقامت مثبت شماره 67⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 12.03.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 12.04.2021
امروز 12.04.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 68⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 12.03.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 12.04.2021
امروز 12.04.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 69⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( دانشجویی )
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕دانشجو در قرنطینه بودند
دانشجو با ویزا وارد شدند
✅تاریخ درخواست 12.03.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 12.04.2021
امروز 12.04.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 70⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 16.03.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 15.04.2021
امروز 15.04.2021

⚜️اقامت/ویزا مثبت شماره 71⚜️
وقت اضافه قانونی ( اکستنشن )
 45 روز ویزای اکستنشن کامل
تا تاریخ 15 می 2021
زمان پاسخ درخواست 3 روزه
مخصوص کسانی که می خواهند درخواست اقامت دهند ،نیازمند 40 روز هستند و امکان ورود و خروج ندارند.
⚖️بدون هیچگونه اعتراض،دادگاه،وکیل
به مدت محدود
از این فرصت با کمترین هزینه استفاده کنید.
✅تاریخ درخواست 13.04.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 16.04.2021
امروز 16.04.2021

⚜️اقامت/ویزا مثبت شماره 72⚜️
وقت اضافه قانونی ( اکستنشن )
 40 روز ویزای اکستنشن کامل
قانونی تا تاریخ 20 می 2021
زمان پاسخ درخواست 3 روزه
مخصوص کسانی که می خواهند درخواست اقامت دهند ،نیازمند 40 روز هستند و امکان ورود و خروج ندارند.
⚖️بدون هیچگونه اعتراض،دادگاه،وکیل
به مدت محدود
از این فرصت با کمترین هزینه استفاده کنید.
✅تاریخ درخواست 19.04.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 22.04.2021
امروز 22.04.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 73⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
 ✅تاریخ درخواست 13.04.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 23.04.2021
امروز 23.04.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 74⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 13.04.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 23.04.2021
امروز 23.04.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 75⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 10 روزه حضوری
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 19.04.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 29.04.2021
امروز 29.04.2021 

⚜️اقامت مثبت شماره 76⚜️
تمدید اقامت حضوری ( کارمندی )
❌❌❌❌تمدید تا سال 2026 (5 ساله)❌❌❌❌
تمدید سال سوم
درخواست 20 روزه حضوری
✅تاریخ درخواست 15.04.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 05.05.2021
امروز 07.05.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 77⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 07.04.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 07.05.2021
امروز 07.05.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 78⚜️
تمدید اقامت حضوری ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 10 روزه حضوری
➕سند جدید ملک اضافه شد
 ✅تاریخ درخواست 29.04.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 10.05.2021
امروز 10.05.2021 

⚜️اقامت مثبت شماره 79⚜️
تمدید اقامت حضوری ( نسبیت )
نسبیت فرزند ( تحصیلی )
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه حضوری
✅تاریخ درخواست 14.04.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 14.05.2021
امروز 14.05.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 80⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 19.04.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 19.05.2021
امروز 19.05.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 81⚜️
تمدید اقامت حضوری ( تحصیلی )
تمدید تا سال 2024 (4 ساله)
تمدید سال دوم
درخواست 30 روزه حضوری
✅تاریخ درخواست 19.04.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 19.05.2020
امروز 19.05.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 82⚜️
تمدید اقامت حضوری ( تحصیلی )
تمدید تا سال 2022 (1 ساله)
تمدید سال سوم
درخواست 30 روزه حضوری
✅تاریخ درخواست 27.04.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 27.05.2020
امروز 29.05.2020

⚜️اقامت/ویزا مثبت شماره 83⚜️
وقت اضافه قانونی ( اکستنشن )
 ویزای اکستنشن به منظور اقامت تحصیلی
زمان پاسخ درخواست 17 روزه
جزو آخرین درخواست های اکستنشن قبل از تغییر و اجرایی شدن قانون جدید گرجستان
قانون درخواست اکستنشن از تاریخ 13.05.2021 در گرجستان تغییر کرد.
بر اساس قانون جدید دیگر نمی توان با قبولی اکستنشن درخواست اقامت داد و فقط باید ورود و خروج کرد.
✳️پاسخ با چندین روز تاخیر و تکمیل مدارک از سمت قارچی و در نهایت مثبت
✅تاریخ درخواست 10.05.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 27.05.2021
امروز 29.05.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 84⚜️
تمدید اقامت حضوری ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 30 روزه حضوری
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 29.04.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 31.05.2021
امروز 31.05.2021

⚜️اقامت/ویزا مثبت شماره 85⚜️
وقت اضافه قانونی ( اکستنشن )
 ویزای اکستنشن به منظور اقامت نسبیت
?زمان پاسخ درخواست 18 روزه
جزو آخرین درخواست های اکستنشن قبل از تغییر و اجرایی شدن قانون جدید گرجستان
قانون درخواست اکستنشن از تاریخ 13.05.2021 در گرجستان تغییر کرد.
بر اساس قانون جدید دیگر نمی توان با قبولی اکستنشن درخواست اقامت داد و فقط باید ورود و خروج کرد.
✳️پاسخ با چندین روز تاخیر و تکمیل مدارک از سمت قارچی و در نهایت مثبت
✅تاریخ درخواست 10.05.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 31.05.2021
امروز 31.05.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 86⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر 100.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
 ✅تاریخ درخواست 21.05.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 21.06.2021
امروز 21.06.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 87⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای 100.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 21.05.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 21.06.2021
امروز 21.06.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 88⚜️
تمدید اقامت حضوری قارچی ( تحصیلی )
تمدید تا سال 2022 (1 ساله)
تمدید سال چهارم
درخواست 20 روزه حضوری
✅تاریخ درخواست 03.06.2020
✅تاریخ پاسخ مثبت 23.06.2020
امروز 24.06.2020

⚜️اقامت مثبت شماره 89⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر  80.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 27.05.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 28.06.2021
امروز 28.06.2021


⚜️اقامت مثبت شماره 90⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای  100.000 دلار
تمدید سال ششم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 04.06.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 05.07.2021

امروز 05.07.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 91⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای  100.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 04.06.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 05.07.2021
امروز 05.07.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 92⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک زیر  100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 14.06.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 14.07.2021
امروز 19.07.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 93⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای  100.000 دلار
تمدید سال ششم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 18.06.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 19.07.2021
امروز 19.07.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 94⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای  100.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 18.06.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 19.07.2021
امروز 19.07.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 95⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای  100.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 10 روزه آنلاین
شخص در ارمنستان حضور دارد.
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 09.07.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 19.07.2021
امروز 19.07.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 96⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای  100.000 دلار
تمدید سال پنجم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 08.07.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 09.08.2021
امروز 10.08.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 97⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
نسبیت فرزند زیر 18 سال ( ملکی )
ارزش ملک بالای  100.000 دلار
تمدید سال ششم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 07.07.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 06.08.2021
امروز 15.08.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 98⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک بالای  100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 13.07.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 12.08.2021
امروز 15.08.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 99⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای  100.000 دلار
تمدید سال ششم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 21.07.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 20.08.2021
امروز 20.08.2021

⚜️اقامت مثبت شماره 100⚜️

آرشیو مستندات 100 عددی شد
100 درخواست موفق اقامت
در کمتر از 1سال

تمدید اقامت آنلاین ( ملکی )
ارزش ملک بالای  100.000 دلار
تمدید سال چهارم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 19.07.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 18.08.2021
امروز 20.08.2021

 

⚜️اقامت مثبت شماره 101⚜️
تمدید اقامت آنلاین ( نسبیت ملکی )
ارزش ملک بالای  100.000 دلار
تمدید سال ششم
درخواست 30 روزه آنلاین
➕سند جدید ملک اضافه شد
✅تاریخ درخواست 23.07.2021
✅تاریخ پاسخ مثبت 23.08.2021
امروز 23.08.2021